Kanner Faasball zu Lieler 2014

Webung automobilsport.com

Kanner Fuesball zu Lieler

Kanner Fuesball zu Lieler matt flotter Animatioun vu "KiddyEVENT"

Entrée ass Gratis


Org. Syndicat d'Initiatives Lieler

Den Erleis ass fir e gudden Zweck

Termine:

Sonntag, 09.03.2014 bis Sonntag, 09.03.2014 14:00 Uhr - 18:00 Uhr

Veranstaltungsort:

Lieler , Centre Culturel LielerZurück zur Übersicht